IOPConnect

Log in to personalise your experience and connect with IOP.


Diversity and inclusion

IOP Wales welcomes progress on race equality recommendations

24 June 2022

Welsh Government’s report on the Black, Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working Group’s proposals makes clear that it is heading in the right direction on equality and diversity in physics and teaching.

 


Responding to the Welsh Government’s annual report on the implementation of the recommendations from the Black, Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working Group, the Institute of Physics (IOP) Head of Wales Eluned Parrott said: “The IOP Wales welcomes the report.

“We know that too many young people are prevented from accessing physics because of barriers relating to ethnicity, gender, sexuality, disability and other forms of discrimination.

“We have called for a range of policies to be implemented across the UK and Ireland as part of our Limit Less campaign.

“We have advocated for school governing bodies to have a nominated equality and diversity champion, for the implementation of whole-school approaches, improved workforce training and for such matters to be embedded in curricula.

“The report makes clear that the Welsh Government is pursuing all such policies.

“Professor Charlotte Williams OBE, the working group and the Welsh Government are to be praised for their action in this area.

“There is always more work to be done, but we believe that Wales is travelling down the right paths.”

In 2021, the working group issued a suite of recommendations to the Welsh Government on how to improve the entirety of the education system with regards to Black, Asian and minority ethnic communities. It was led by academic and writer Professor Williams, an Honorary Professor at Bangor University.

Welsh translation

Y Sefydliad Ffiseg yn ymateb i adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar weithredu’r argymhellion yn adroddiad y Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y Cwricwlwm Newydd.

Mae’r Sefydliad Ffiseg yn croesawu’r adroddiad blynyddol ar weithredu’r argymhellion yn adroddiad y Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y Cwricwlwm Newydd.

Rydym yn gwybod bod gormod o bobl ifanc yn cael eu hatal rhag cael mynediad i ffiseg oherwydd rhwystrau’n ymwneud ag ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, anabledd a ffurfiau eraill ar wahaniaethu.

Rydym wedi galw am i ystod o bolisïau gael eu gweithredu ar draws y DU ac Iwerddon yn rhan o’n hymgyrch Torrwch y Ffiniau.

Mae’r Athro Charlotte Williams, y gweithgor a Llywodraeth Cymru i’w canmol am eu camau gweithredu yn y maes hwn.

Rydym wedi bod yn dadlau dros sicrhau bod gan gyrff llywodraethu ysgolion Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth enwebedig, cyflwyno dulliau ysgol gyfan o weithredu, gwella hyfforddiant i’r gweithlu a sicrhau bod materion o’r fath yn cael eu hymgorffori mewn cwricwla.

Mae’r adroddiad yn datgan yn glir bod Llywodraeth Cymru yn mynd ar drywydd pob polisi o’r fath. Mae mwy o waith i’w wneud bob amser ond rydym yn credu bod Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir.

Yn 2021, cyhoeddodd y gweithgor gyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch sut i wella’r system addysg gyfan yng nghyswllt cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol. Cafodd ei arwain gan yr academydd a’r awdur yr Athro Williams, sy’n Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Bangor.